Afvalwater

We verwerken afvalwater van verschillende bronnen.

Oplossing voor uw afvalstoffen

Verwerking van afvalwaters door fysico-chemische en biologische zuivering
Opslag en voorbehandeling van afvalstoffen voor verbranding
Slibontwatering.

Wij verwerken afvalstoffen uit diverse industriële activiteiten:

• Voedingsindustrie en veevoederbedrijven
• Tapijt- & Textielindustrie
• Chemische bedrijven
• Metaalverwerkende en metaalbewerkende bedrijven
• Farmaceutische industrie
• Stortplaatsen

TACK biedt u de meest geschikte verwerkingsmethoden aan voor de verwerking van uw afvalstoffen.
Wij komen graag ter plaatse om met u de te verwerken afvalstoffen te overlopen en nemen desgevallend een monster mee. Na onderzoek van het monster ontvangt u van ons een prijsvoorstel voor verwerking van de afvalstof. 
Na uw akkoord van dit voorstel, plannen we samen een datum voor de afhaling of aanlevering van de afvalstof.
Op deze manier kunnen wij ons ten volle inzetten voor een perfecte en legale verwerking van uw afvalstof. Na de verwerking ontvangt u van ons een certificaat van verwerking.
Alle afvalstoffen die in de installaties worden aangeleverd of eruit vertrekken ondergaan kwaliteitscontroles. Deze controles worden uitgevoerd in ons eigen labo of in een erkend labo en worden beschreven in procedures en werkinstructies.

Acceptatie

1. Acceptatieprocedure:
Vooraleer een afvalstof kan aangeleverd worden, wordt in het labo de verwerkingsmogelijkheid nagegaan. Hiertoe dienen een aantal parameters onderzocht te worden, evenals de mogelijkheid tot behandeling (fysico-chemisch, biologisch of voorbehandeling voor verbranding).

2. Bij de aanlevering van de afvalstoffen worden de acceptatiecriteria getest; d.w.z. dat er wordt nagegaan of de aangeleverde afvalstof conform is met de aangevraagde afvalstof.
Indien wij hierbij vaststellen dat dit niet het geval is, wordt in samenspraak met de klant nagegaan om een alternatieve verwerking aan te bieden. Deze verwerking kan in de eigen installaties gebeuren, of bij een ander verwerkingscentrum.
Bij conforme aanleveringen worden de afvalstoffen gelost in het aangewezen lospunt.

3. Bij de afvoer van afvalstoffen vanuit de installaties van TACK naar externe verwerkingscentra, worden de aanleveringscriteria van deze centra gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd in eigen labo of bij een erkend labo.

Procesbeschijving

TACK biedt u moderne en geavanceerde technieken aan voor afvalwaterzuivering.
Om continuïteit en flexibiliteit in het aanleveren van externe afvalstoffen te garanderen, hebben wij ruime losvoorzieningen.

Onze capaciteit:

• 2 bekkens elk van 200m³
• 1 bekken van 100m³
• 1 bufferbekken van 1000 m³
• diverse loscontainers (1m³ tot 30m³)

Behandelingen

Daarna ondergaan de afvalwaters volgende behandelingen :

1. Fysico-chemische behandeling

Dit houdt in dat bij het afvalwater een aantal reagentia gedoseerd wordt zodat flocculatie (vlokvorming) optreedt. Deze vlokken worden gepompt naar een filterpers, waar een scheiding gebeurt tussen het water (effluent) en het slib (filterkoeken).

Deze behandeling wordt toegepast op zwaar organisch belaste afvalwaters of afvalwaters die belast zijn met zware metalen of sedimenten.

2. Biologische behandeling

Na de fysico-chemische behandeling komt het water in de daartoe bestemde buffertanks of in het bufferbekken.
We bieden ook de mogelijkheid om direct te lossen in de buffertanks of het bufferbekken. Van hieruit worden de waters gevoed aan de biologie.
De biologie bestaat uit twee beluchte bekkens (waar nitrificatie optreedt) en 1 niet-belucht compartiment (waar denitrificatie optreedt).

3. DAF-installatie

Na biologische behandeling wordt het afvalwater in een DAF-installatie behandeld (flotatie). Een extra fysico-chemische behandeling waarbij een complexeerder wordt toegevoegd en op hogere pH wordt gewerkt om extra zware metalen neer te slaan.

4. Zandfilter – Actievekoolbehandeling

Deze tertiaire stap zorgt ervoor dat de biologisch gezuiverde waters ontdaan worden van de eventueel aanwezige restfracties aan verontreinigingen.
Hierdoor kunnen wij onze lage lozingsnormen garanderen.
Het gezuiverde water wordt geloosd op oppervlaktewater.

5. Slibontwatering

TACK biedt bedrijven met een eigen waterzuivering aan om het gevormde zuiveringsslib te ontwateren.
Daartoe worden deze vloeibare slibstromen opgehaald of aangeleverd in één van de losbekkens, behandeld met reagentia en naar de filterpers gepompt.Het gevormde effluent wordt verder behandeld in de waterzuiveringsinstallatie.

De gevormde filterkoeken worden afgevoerd naar verbrandingsinstallaties of gestockeerd in de slibstockage.
Deze slibstockage laat ook toe aan bedrijven die zelf centrifugeslib produceren, die kunnen aanleveren bij TACK.
De filterkoeken worden na eventuele voorbehandeling afgevoerd naar verbrandingsinstallaties.

Om te streven naar zo laag mogelijk emissies, doen wij voortdurende inspanningen en investeringen. Met onze gaswasser reduceren wij de geuremissies voor de omgeving.

Contacteer ons

Weet je niet zeker of we hebben wat je nodig hebt? Bekijk onze diensten of neem contact met ons op voor meer informatie.